Za co odpowiada przewoźnik?

Wszelkie obowiązki, jakie leżą po stronie przewoźnika regulowane są na mocy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. dotyczącej Prawa przewozowego obowiązującego na terenie Polski.

Przewoźnik jest zobowiązany do zastosowania się do jej zapisów, w szczególności interesującym nas rozdziałem będzie część szósta traktująca o odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób. Znajomość, nawet pobieżna, tej części Ustawy może się okazać przydatna w wielu życiowych sytuacjach, kiedy np. będziemy zmuszeni domagać się należnych nam praw z tytułu niewykonania usługi. Umiejętne zadbanie o własne interesy, dzięki znajomości obowiązujących przepisów prawa, to tylko jedne z nielicznych powodów, z powodu których warto wiedzieć, jaka dokładnie odpowiedzialność leży po stronie przewoźnika oraz przestrzegania jakich zapisów możemy od niego wymagać? 

Odpowiedzialność za szkody

Artykuł 62. wspomnianej przez nas ustawy traktuje o odpowiedzialności za szkody poniesionego przez podróżnego. To bardzo ważny zapis, z którym warto się bliżej zapoznać, ponieważ mówi nam o tym, że to przewoźnik jest odpowiedzialny za szkody, jakie podczas podróży mógł ponieść podróżny, jeśli środek transportu, jakim miał się podróżny poruszać, odjechał zbyt wcześnie. W punkcie drugim znajdziemy także odpowiedź na często nurtujące podróżnych pytanie: czy przewoźnik ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za opóźniony przyjazd lub odwołanie przejazdu, jeśli na skutek tego podróżny doświadczy jakiejś nieprzyjemnej konsekwencji, np. będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych opłat za inny, alternatywny w tej sytuacji transport, z którego będzie zmuszony skorzystać? Odpowiedź brzmi: tak, przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką w takiej sytuacji poniósł podróżny, jednak przy założeniu, że powstała szkoda wynikła na skutek, jak określa to Ustawa: „rażącego niedbalstwa przewoźnika” lub umyślnej winy. Co to oznacza to w praktyce? Otóż mają Państwo prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na skutek niedbalstwa przewoźnika lub jego umyślnej winy. 

Rzeczy przewożone przez podróżnego

Artykuł 63. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o Prawie przewozowym porusza kolejny istotny z punktu widzenia podróżnego temat, mianowicie, dotyczy on odpowiedzialności przewoźnika za rzeczy, które podróżny powierza jego opiece na czas przejazdu. Jeśli w sytuacji podróży odbywającej się za pośrednictwem przewoźnika Państwa rzeczy ulegną uszkodzeniu na skutek wyraźnej winy przewoźnika, mają Państwo prawo ubiegać się o odszkodowanie. Może ono wynieść maksymalnie wysokość równą wartości uszkodzonego przedmiotu. Mowa tu zarówno o rzeczach, które w powyższej sytuacji znajdowały się pod Państwa własnym nadzorem, jak i o rzeczach powierzonych bezpośrednio przewoźnikowi, jak przesyłki, torby znajdujące się w luku bagażowym itp. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego artykułu Ustawy o Prawie przewozowym, wina przewoźnika musiałaby być rażąca lub umyślna. 

Za co przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności?

Powiedzieliśmy sobie przed chwilą o ważnych kwestiach dotyczących sytuacji, w których przewoźnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli dopuści się zaniedbania. Teraz warto poruszyć inną, aczkolwiek równie istotną kwestię — kiedy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności i jakich sytuacji to dotyczy? W przypadku, gdy przewoźnik oddaje pasażerom do użytku pomieszczenia przeznaczone do spania, ponosi on odpowiedzialność za rzeczy tam pozostawione, jednakże z wyłączeniem pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów, które Ustawa określa jako „kosztowności albo przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *